Getting Started - Unit 10 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1259 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Getting Started - Unit 10 - Tiếng anh 6 thí điểm .

 

1   Listen and read.

Nick: What are you doing, Phong?

Phong: I'm drawing my house.

Nick: Your house! That's a UFO.

Phong: It looks like a UFO but it's my house in the future.

Nick: Where will it be?

Phong: It'll be in the mountains, surrounded  by many tall old trees.

Nick: What will it be like?

Phong:  It'll be a large house. There will be twenty rooms in it.

Nick: Twenty rooms! Wow! Will it be nice?

Phong: Yes, and it will have solar energy.

Nick: Fantastic! Which room will you like best?

Phong: My bedroom, of course.

Nick: What appliances might you have?

Phong: I might have a wireless TV so I can watch  TV programmes from space or a friendly robot to help me with my home.

Nick: Sounds great! And how much will....

a Complete the table.

 

Type of house:

 

Location:

 

Surroundings:

 

Number of rooms:

 

Appliances in the room:

 

 

 b Read the conversation again. Complete the sentences.

1.    Phong's house will be In the________ .

2.    His house will be surrounded by__________

3.    There will be________ rooms in his house.

4.    The house might have a ____ to watch TV programmes from space.

Hướng dẫn:

 Nghe và đọc

Mở CD lên và nghe đoạn đàm thoại sau, lặp lại nhiều lần để phát âm cho tốt. Đoạn đàm thoại sau do hai nhân vật là Nick và Phong thực hiện. Họ nói về ngôi nhà trong tương lai của mình. Các em cần chú ý cấu trúc câu will + V và might + V để học tốt hơn. UFO là viết tắt của Unidentified Flying Object (vật thể bay không xác định, đĩa bay).

Nick: Phong, bạn đang làm gi thế?

Phong: Mình đang vẽ ngôi nhà của mình

 Nick: Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.

Phong: Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng nó là nhà của mình trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó ở trên núi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

Nick: Nó như thế nào?

Phong: Nó là một ngôi nhà lớn. Sẽ có 20 phòng trong đó.

Nick: Hai mươi phòng à! Woa! Có tốt không?

Phong: Có chứ, và nó có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt! Vậy cậu thích nhất phòng nào?

Phong: Phòng ngủ, dĩ nhiên.

Nick: Cậu sẽ có thiết bị nào?

Phong: Mình sẽ có ti vi có kết nối không dây để mà mình có thể xem những chương trình truyền hình từ không gian hay một robot thân thiện giúp mình làm việc nhà.

Nick: Tuyệt! Vậy nó sẽ là bao nhiêu tiền?

a.    Hoàn thành bảng sau.

Type of house (Loại nhà): UFO (đĩa bay)

Location (Địa điểm): in the mountain (trên núi)

Surroundings (Xung quanh): many tall old trees (nhiều cấy cổ thụ cao lớn)

Number of rooms (Số phòng): 20

Appliances in the room (Thiết bị trong phòng): a wireless TV/ a friendly robot (ti vi có kết nối không dây/ một rô-bốt thân thiện)

b.   Đọc lại bài đàm thoại. Hoàn thành các câu.

1. mountain              2. many tall old trees

3.   20/twenty    4. wireless TV

 •  Nhà Phong sẽ ở trên núi.
 • Nhà anh ấy sẽ được bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.
 • Sẽ có 20 phòng trong nhà anh ấy.
 • Ngôi nhà sẽ có một ti vi có kết nôi không dây để xem những chương trình truyền hình từ không gian.
 • 2   Match the words with the pictures. Then, ask your partner about them

  Hướng dẫn:

  Nối từ với hình ảnh cho phù hợp. Sau đó, hỏi bạn của em về chúng.

  1  - c. UFO (đĩa bay)

  2  - a. house boat (nhà thuyền)

  3  - e. motorhome (nhà xe di động)

  4   - b. skyscraper (nhà chọc trời)

  5  - d. palace (cung điện)

  3   a Work with a partner. What adjectives can you think of to describe the houses in 2?

  b Ask and answer questions about the pictures.

  Example:

  A: Which house do you like best?

  B: I like the palace.

  A: Why?

  B: It's big!

  Hướng dẫn:

  a. Làm việc với một người bạn. Tính từ nào mà em nghĩ có thể miêu tả nhà trong phần 2?

  b.  Hỏi và trả lời câu hỏi về những hình ảnh.

  Ví dụ:

  A: Bạn thích nhất nhà nào?

  B: Mình thích cung điện.

  A: Tại sao?

  B: Nó lớn.

  3     Read the phrases aloud. Tick( √) the place where you want your future house to be located and write sentences.

  in the countryside

   on the ocean

  in the city

  on the Moon

  in the mountains

  under the ground

  in space

  by the sea

  Example:

  My future house will be in the mountains

  Hướng dẫn:

  Đọc những cụm từ thật lớn. Chọn nơi mà em muôn nhà tương lai của em ở đó và viết các câu.

  in the countryside (ở miền quê)

  in the city (ở thành phố)

  in the mountains (ở trên núi)

  in space (trong không gian)

  on the ocean (trên đại dương)

  on the Moon (trên Mặt trăng)

  under the ground (dưới đất)

  by the sea (ở biển)

  Ví dụ:

  My future house will be in the mountains. (Nhà tương lai của tôi sẽ ở trên núi).

  5      Game

  OUTSIDE MY WINDOW

  In groups, describe to your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries to guess where your house is located.

  Example:

  A: Outside my window I can see the beach and the water. I see children playing. Where's my house?

  B: It's by the sea.

  A: Correct!

  Hướng dẫn:

  Trò chơi

  Bên ngoài cửa sổ của tôi

  Trong các nhóm, miêu tả cho các bạn trong lớp về những gì em có thể th' bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà tương lai. Nhóm của em cố gắng đoán của em nằm ở đâu?

  A: Bên ngoài cửa sổ nhà mình, mình có thể thấy bãi biển và nước. Mình thấy trẻ em đang chơi đùa. Vậy nhà mình ở đâu?

  B: Nó ở gần biển

   A: Chính xác.

      

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top