Language Focus - Unit 2 - Tiếng anh 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 406 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phầnLanguage Focus - Unit 2 - Tiếng anh 9.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 2 - TIẾNG ANH 9

1. Work with a partner. Read the dialogue.

(Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:)

Nga: Come and see my photo album.

Mi: Lovely! Who’s this girl?

Nga: Ah! It’s Lan. my old friend.

Mi: How long have you known her?

Nga: I’ve known her for six years.

Mi: Have you seen her recently?

Nga: No, I haven’t seen her since 2003.

She moved to Ho Chi Minh City with her family then. 

Dịch bài:

Nga: Đến xem tập ảnh của mình đi.

Mi: Đẹp quá! Cô gái này là ai vậy?

Nga: À! Đó là Lan, bạn cũ của mình đấy.

Mi: Bạn quen cô ấy lâu chưa?

Nga: Mình đã quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi: Gần đây bạn có gặp cô ấy không?

Nga: Không. Mình đã không gặp cô ấy từ năm 2003. Cô ấy chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh với gia đình từ đấy.

Now use the information in the table to make similar dialogues.

(Bây giờ sử dụng những thông tin trong bảng dưới đây để thực hiện những bài hội thoại tương tự:)

a) Lan - old friend

six years

2003

b) Quang - brother's friend

seven months

January

c) Hoa - new friend

three weeks

Monday

Trả lời:

b) Quang - brother's friend

A: Come and see my photo album, B.

B: Lovely! Who's this boy?

A: Ah! It's Quang, my brother's friend.

B: How long have you known him?

A: I've known her for seven months.

B: Have you seen him recently?

A: No, I haven't seen her since January. He went to Vung Tau City to work there.

c) Hoa - new friend

A: Come and see my photo album, B.

B: Lovely! Who's this girl?

A: Ah! It's Hoa, my new friend.

B: How long have you known her?

A: I've known her for three weeks.

B: Have you seen her lately?

A: No, I haven't seen her since Monday. She's gone on holiday with her family to Da Lat for a week.

2.Work with a partner. Imagine you and your partner are visiting Ho Chi Minh City. Ask and answer questions about the things vou liavc done. Use the present pcrfect tense of the verbs in the box.

(Thực hành với một bạn cùng học. Tưởng tượng em và một bạn cùng học đang thăm thành phố Hồ Chi Minh. Hỏi và trả lời câu hỏi về những gì các em đã làm. Dùng thì Hiện tại hoàn thành của động từ trong khung.)

do        visit         see           go            eat

Trả lời:

A. Have you visited the Giac Lam Pagoda yet?

B. Yes. I’ve already visited it.

A. Have you eaten Vienamese food yet?

B. No, I haven’t.

A. Have you been to the Reunification Palace yet?

B. No, I haven’t.

A. Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?

B. No, I haven’t, but I’ll try it sometime.

A. Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet?

B. Yes, I’ve already seen them.

A. Have you eaten Chinese food yet?

B. Yes, I think it's very delicious.

A. Have you been to the Dam Sen Amusement Park yet?

B. Yes, I’ve already seen it.

A. Have you ealen French food yet?

B. Yes. it’s very tasty (ngon).

3.Work with a partner. Ask and answer questions about each of the activities in the box.

(Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về từng hoạt động trong khung.)

comic             computer                 supermarket 

volleyball        Singapore                movies 

elephant         Hue                         durian

Trả lời:

1. comic 

A. Have you ever read a comic book?

B. Yes, I have.

A. When did you last read it?

B. This morning.

2. computer

A. How was it?

B. It was interesting.

A. Have you ever used a computer?

B. No, I haven’t. I don’t know anything about computer..

3. supermarket

A. Do you intend to learn it?

B. Yes, I’m going to learn it next month.

A. Have you ever gone to a supermarket?

B. Yes, I have.

A. When did you last go there?

B. Last Saturday.

4. volleyball 

A. Have you ever played volleyball?

B. Yes, I have.

A. When did you last play it?

B. I played it with my friends last weekend.

A. Is it your favorite sport?

B. Yes, it is.

A. I see. Do you often play it?

B. Yes. I usually play it with my friends.

5. Singapore

I. Have you over been to Singapore?

J. No, I haven’t.

I. Do you want to go there?

J. Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

6. movies

A. Have you ever gone to the movies?

B. No. I haven't, because I don’t like it. I‘d rather watch television programmes.

7. elephant

M : Have you ever ridden an elephant?

N : No, I haven't.

M : Do you like to ride it?

N : Yes. I hope’ll have an occasion to ride it.

8. Hue

A. Have you ever been to Hue? 

B. No, I haven't.

A. Do you want to go there?

B. Yes. I will go to Hue on holiday.

9. durian

O: Have you ever eaten a durian?

P: Yes, I have.

O: When did you last eat it?

P: Last month. When I visited my uncle in my home village.

4. Read the first scnlcnce and then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form.

(Đọc câu thứ nhất và sau đó hoàn chỉnh câu thứ hai với cùng nghĩa. Dùng dạng bị động)

Trả lời:

a) They made jeans cloth from cotton in the 18th century.

- Jean cloth was made from cotton in tho 18th century.

b) They grow rice in tropical countries.

- Rice is grown in tropical countries.

c) They will produce five milllion bottles of champagne in France next year.

- Five million bottles of champagne (rượu sâm-banh) will be produced in France next year.

d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.

- A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e) They have built two depatment stores this year.

- Two departments stores have been built this year.

5. Change the sentences from the active into the passive.

(Đổi các câu từ chủ động sang bị động.)

Trả lời:

a) We can solve the problem.

- The problem can be solved.

b) People should stop experiments on animals.

- Experiments on animals should be stopped.

c) We might find life on another planet (hành tinh).

- Life might be found on another planet.

d) We have to improve all the schools in the city.

- All the schools in the city have to be improved.

e) They are going to build a new bridge in the area.

A new bridge is going to be built in the area 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top