Language Focus - Unit 3 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 491 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 3 - Tiếng anh 8 .

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 3 - TIẾNG ANH 8

1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box

feed    empty    do    tidy    sweep     clean    dust

=== > 1. Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.

Nga: Can you come to the movies, Lan?

Lan: No. I have to do my chores.

Nga: What do you have to do?

Lan: 1(1) must/ have to tidy my bedroom. Then I (2) must/ have to dust the living-room and I (3) must/ have to sweep the kitchen floor, too.

Nga: That won't take long. What else?

Lan: I (4) must/ have to clean the fish tank and then I (5) must/have to empty the carbaee. Finally. I (6) must have to feed the dog.

Nga: OK. Let’s start. Then we can go out.

2. Look at the pictures. Use ought to to give advice to these people.

=== > 2. Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những ngưòi này.

a. You ought to study harder. 

b. You ought to get lip earlier.

c. You ought to go on a diet.

d. You ought to eat more fruit.

e. You ought to go to a dentist.

3. Complete the diologues. Use the reflexive pronouns in the box. You will have to use some of the reflexive pronouns more than once.

myself      yourself       himself     yourselves     herself     ourselves     themselves

a. Miss Lien: Did someone help Ba draw that picture?

Bao: No. He did it (0) himself.

b. Nga:The repairman can’t fix the washing machine until tomorrow.

Mrs. Linh: Come on. We’ll have to try and do it (1) ___________.

c. Aunt Thanh: What’s the matter. Hoa?

Hoa: I cụt (2)___________.

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it's all riaht. You didn't cut (3) __________ badly.

d. Lan: Why are you crying. Nga?

Nga: I just watched the movie Romeo and Juliet. The bov killed (4)__________ and then the girl killed (5)_____________ as well.

Lan:             Why did they kill (6)_______________?

Nga:            It’s a long story.

e. Mr. Nhat:     Boys and gừls, you'll do this experiment this afternoon.

Students:      Will you come to help us?

Mr. Nhat:     Yes, I will. But you'll have to do it (7)________________ first.

3. Em hãy hoàn thành các hội thoại sau, dùng các đại từ phản thân cho ở trong khung. Em sẽ phăi dùng một vài đại tù- phản thân hơn một lần.

a. Miss Lien: Did someone help Ba draw that picture?

Bao:              No. He did it (0) himself.

b. Nga:              The repairman can’t fix the washing machine until tomorrow.

Mrs. Linh: Come on. We’ll have to try and do it (1) ourselves.

c. Aunt Thanh: What’s the matter. Hoa?

Hoa:              I cut (2) myself.

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it's all riaht. You didn't cut (3) yourself badly.

d. Lan:              Why are you crying. Nga?

Nga:              I just watched the movie Romeo and Juliet. The bov killed (4)

himself and then the girl killed (5) herself as well.

Lan:             Why did they kill (6) themselves?

N'ga:            It’s a long story.

e. Mr. Nhat:     Boys and girls, you'll do this experiment this afternoon.

Students:      Will you come to help us?

Mr. Nhat:     Yes, I will. But you'll have to do it (7)yourselves first.

4. Work with a partner. Ask and answer questions about Hoa, Nam, Ha, Nga, and Mrs. Vui using Why-Because.

Why did Hoa go to school late this morning?

Because she watched TV late last night_______

=== > 4. Em hãy cùng bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về Hoa, Nam, Hà và Nga, dùng

Why - Because.

*Cảu hỏi và câu trả lời gợi ý:

a. Why did Hoa go to school late this morning?

Because she watched TV late last night.

b. Why does Nam have to cook dinner?

Because his mother will be home late.

c. Why does Mrs. Thoa/ Nam’s mother 20 home late?

Because she has to come to see her mother. Maybe she’s ill.

d. Why did Hoa fail her English exam?

Because she didrt 'I learn her lesson carefully.

e. Why can’t Mga go to the movies?

Because she has to clean the house.

 


 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top