Language Focus - Unit 9 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1325 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 9 - Tiếng anh 8.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 9 - TIẾNG ANH 8

1.  Match one part of a sentence from column A with another part in column B.  Then write a complete sentence by  using  order to/so as to.

Example:

I always keep the window open in order to/so as to let fresh air in.

 • Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to.
 • 1. I opened my umbrella in order to/ so as to protect myself from the rain.

  2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to inform her classmates about the change in schedule.

  3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to get to the meeting on time.

  4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam.

  5. People use first aids to ease the victim’s pain and anxiety.

  6. You should cool the bums immediately in order to/ so as to minimize tissue

  damage.

  2. Ba is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form.

  Ba:               What time (0) will Aunt Mai be here?                   (will / shall)

  Mrs. Nga:  She(l)_________ be here in two hours.                  (will / shall)

  Ba:               (2)________ Uncle Sau be with her?                   (will / 'll )

  Mrs. Nga: No, he (3)___________ . He has to stay in

  Ho Chi Minh City.                                                (will / won’t)

  Ba:   (4)_____ I come to the airport with you?             (will / shall)

  Mrs. Nga: OK. It (5)_________ be a nice trip for us both.       (will / won’t)

  Ba:               Great. I (6)______ be ready in two minutes.        (won’t / ’ll)

  ===> 2. Ba đang nói chuyện vói mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv hoàn thành hội thoạỉ sau, dùng từ đúng hoặc dạng viết lược.

  Ba:              What time (0) will aunt Mai be here?

  Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ll be here in two hours.

  Ba:              (2) Will uncle Sau be with her?

  Mrs. Nga: No. he (3) won't. He has to stay in Ho Chi Minh City.

  Ba:             (4) Shall I come to the airport with you?

  Mrs. Nga: OK. It (5) will be It'll be a nice trip for us both.

  Ba:              Great. I (6 ) will be/ I ’ll be ready in two minutes.

  3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences. Use the words under each picture and will.

  a)   Nga:                Are you hot. Grandma?

  Mrs. Tuyet:   Yes. I open the window, please, Nga?

  b)   Mrs. Tuyet:     My book is on the floor.________________ to me, please?

  c)   Mrs. Tuyet:      ________________________________ . please?

  d)   Nga:                Do you want to listen to the radio?

  Mrs. Tuyet:      No, thanks. I always watch the news at 7 pm._____ , Nga?

  e)   Mrs. Tuyet:      I’m thirsty._________________________ for me?

  Nga:                 Of course.

  f)   Nga:                 Are you comfortable?

  Mrs. Tuyet:      No, I’m not.______________________ , please?

  ===> 3. Nga đang giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng từ cho dưới mỗi bức tranh và will.

  a. Nga:                   Are you hot. Grandma?

  Mrs. Tuvet:       Yes. Will you open the window, please. Nga?

  b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to me. please?

  c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

  d. Nga: Do you want to listen to the radio?

  Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

  e. Mrs. Tuyet: I'm thirsty. Will you pour a glass of water for me?

  Nga:                  Of course.

  f. Nga:                 Are you comfortable?

  Mrs. Tuyet: No, I'm not. Will you get me a cushion, please?

  4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box and Will or shall.

  cut               hang                 carry             paint          empty         study

  Will you empty the garbage can, please?

  ===> 4. Em hãy cùng với bạn em xem bức tranh này rồi đưa ra các lời yêu cầu, đề nghị hay lời hứa, dùng từ cho trong khung và will hoặc shall.

  a. Will you empty the garbage can, please?

  I will empty the garbage right now.

  b. Will you paint the door, please?

  I will paint the door this afternoon/ tomorrow.

  c. Will you study hard, please?

  I will study harder.

  d. Will you carry the bag for me. please?

  I shall carry the bag for you.

  e. Will yon hang the washing, please?

  I shall hang the washing for you.

  f. Will you cut the grass, please?

  I will cut the grass for you.   

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top