banner ngang2 8

Language Focus - Unit 14 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1491 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 14 - Tiếng anh 8.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 14 - TIẾNG ANH 8

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box.

construct                 reach                present             complete                design

a)  Sydney Opera House was completed in 1973.

b)  The first and longest section of the Great Wall of China ___ ____ between

221 and 204 BC.

c) The Eiffel Tower______ by the French civil engineer Alexander Gustave

Eiffel for the Paris World’s Fair of 1889.

d)  The Statue of Liberty_______ to the United States by France in 1876.

e)  The summit of Mount Everest ________  by two members of a British

expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953.

1. Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ cho trong khung.

a. Sydney opera House was completed in 1973.

b. The first and longest section of the Great Wall of China was constructed between 221 and 204 BC.

c. The Eiffel Tower was designed by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World's Fair of 1889.

d. The Statue of Liberty was presented to the United States by France in 1876.

e. The summit of Mount Everest was reached by two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953.

2. Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son, one of the World Cultural Heritages of Viet Nam, Report the questions Nhi asked Nga.

 Example:

a)   Do you know My Son, Nga?

Nhi asked Nga if she knew My Son.

Or Nhi asked Nga whether she knew My Son.

b)  Is it far from Ha Noi?

c)  Is My Son in Quang Nam province?

d)  Do many people live at My Son?

e)Do many tourists visit Mv Son every vear?

f)  Do you want to visit My Son one day?

2. Hôm qua Nga và Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, một trong những di sản văn hoá thế giói của Việt Nam. Hây thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.

a. Nhi asked Nga if/ whether she knew My Son.

b. Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi

c. Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang Nam province.

d. Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son.

e. Nhi asked Nga if/ whether many tourists visited My Son every year.

f. Nhi asked Nga if/ whether she wanted to visit My Son one day.

3. Nga answered Nhi’s questions. She then gave Nhi some additional

information. Use the words to write about the information that Nga gave to Nhi.

a)  tell / how / go there

Nga told Nhi how to go there.

b)  show / where / get tickets

c)  point out / where / buy souvenirs

d)  advise how / go from My Son to Hoi An

e) tell / what / do there during the visit

===> 3. Nga đã trả lời câu hỏi của Nhi sau đó cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Dùng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi

a. Nga told Nhi how to go there.

b. Nga showed Nhi where to set tickets.

c. Nga pointed out where to buy souvenirs.

d. Nga advised Nhi how to go from My Son to Hoi An.

e. Nga told Nhi what to do there during the visit.

4. complete the passage

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying

at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided (0) to go (go) for

a run. She left the hotel and started (1)_____ (jog) in the direction of Cua

Dai beach. She thought she mieht (2)______ (go) along the beach for 20

minutes before heading for the hotel. Unfortunately, after 10 minutes,

dark clouds began (3)_____ (gather) and it started (4)_______ (rain). Nhi

tried (5)_____ (reach) a shelter, but within a few seconds she was

completely wet. So she decided (6)_____ (continue) her run because she

couldn’t (7) ________ (get) wetter!

===> 4. Hoàn thành đoạn văn dưới đây, dùng động từ trong ngoặc đơn ở dạng nguyên mẫu có “to” hoặc không “to”

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to go for a run. She left the hotel and started (1) to jog in the direction of Cua Dai beach. She thought she might (2) go along the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3) to gather and it started (4) to rain. Nhi tried (5) toreach a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6) to continue her run because she couldn't (7) become wetter! 

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top