Language Focus - Unit 15 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1521 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 15 - Tiếng anh 8.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 15 - TIẾNG ANH 8

Ba's mother has just been back from the market. She wanted him to do some housework while she was at the market. Ba made notes in his diarv and checked (/) the work he has done. Look at Ba s diary and complete the dialogue using YET and ALREADY.

Do homework                              /

Tidy the room                               x

Turn off the washing machine            /

Call and tell Aunt Le to have lunch      /

Ba’s mother:

Have you finished your homework yet, Ba?

Ba :

Yes, ____________, Mom.

Ba’s mother:

Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba :

I’m sorry. Mom. ______________

Ba’s mother:

Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you turned

 

it off yet?

Ba :

Don't worry. Mom. ____________

Ba’s mother:

Have you called and told Aunt Le to have lunch with us today?

Ba :

Yes ______________ and she

 

said she would come.

        1. Mẹ của Ba mới đi chợ về. Mẹ muốn bạn ấy làm một số việc nội trợ trong khi mẹ đi chợ. Ba ghi lại công việc của mình vào cuốn nhật ký và đánh dấu (/) vào việc bạn ấy đã làm. Hãy nhìn cuốn nhật ký của Ba rồi hoàn thành hội thoại dưới đây, dùng YET và ALREADY.

Ba’s mother: Have you finished your homework yet?

Ba:                  Yes, I have already done my homework, Mom.

Ba’s mother: Good. What about vour room? Is it tidied now?

Ba:                  I'm sorry. Mom. I haven't tidied the room yet.

Ba’s mother: Bad boy, Ba. And the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba:     Don't worry. Mom. I have already turned off the washing machine.

Ba’s mother: Have you called and told aunt Le to have lunch with us today?

Ba:  Yes. I have already called and told aunt Le to have lunch., and she said she would come.

2. Work with a partner. Ask and answer questions about the flights.

-  Has the flight to Vientiane departed yet?

-  Yes. It has already departed.

-  Has the flight from Los Angeles arrived yet?

- No. It hasn’t arrived yet.

2. Hãy làm việc vói bạn bên cạnh. Đặt câu hỏi và trả lời về các chuyến bay.

+ Has the fliaht to Vientiane departed yet?

-    Yes. It has already departed.

+ Has the flight to Paris departed yet?

-    Yes. It has already departed.

+ Has the flight to Hongkong departed yet?

-    No. It hasn't departed yet.

+ Has the flight to Bangkok departed yet?

-    No. It hasn't departed yet.

+ Has the flight to Singapore departed yet?

-No. It hasn't departed yet.

+ Has the flight from Los Angeles arrived yet?

-No. It hasn't arrived yet.

+ Has the flight from Jakarta arrived yet?

-    Yes. It has already arrived.

+ Has the flight from Manilas arrived yet?

-    Yes. It has already arrived.

+ Has the flight from Kuala Lumpur arrived yet?

-    Yes. It has already arrived.

+ Has the flight from Delhi arrived yet?

-No. It hasn't arrived yet.

3. Read the sentences. Check (/) the correct column

 

 

 

finished

action

incomplete

action

a) I’ve been to Sa Pa highlands.

/

 

b) They have lived in Ca Mau for 10 years.

 

/

c) She has finished her homework.

 

 

d) He has worked with the computer since early morning.

 

 

e) We have found the problems with the printer.

 

 

f) Someone has unplugged the printer.

 

 

g) People have received information through the internet  recently.

 

 

 

finished

action

incomplete

action

a. I' ve been to Sapa highlands

/

 

b. They have lived in Ca Mail for 10 years.

 

/

c. She has finished her homework

/

 

d. He has worked with the computer since early morning.

 

/

e. We have found the troubles of the printer.

/

 

f. Someone has unplugged the printer

/

 

g. People have received information through the internet recently.

 

/

4. Complete the dialogues. Use the present perfect or the past simple of the verbs in brackets.

Ba: (1) _____ you ______ the film Jurassic Park yet?

Nam: Yes, I have.

Ba: When _____ you ________ it?

Nam: I _____ it three months ago.

Loan: We (2) _____ a vacation since last year.

Chi: Why not?

Loan: My parents (3) ________ very busy since then.

Nga: (4) ________ you _________ the news about Nam?

Mai: No. What (5) ________ ?

Nga: He (6) _______ an accident. He was jogging. He suddenly (7) ___ and (8) _____ his leg.

Sung: (9) _____ the plane a _______ yet?

Clerk: Yes, it _______.

Sung: When _____ it _________?

Clerk: It ________ at the airport two hours ago.

 

4. Hoàn thành những hội thoại sau, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn của động từ trong ngoặc.

Ba: Have you seen the film Jurassic Park yet?

Nam: Yes, I have.

Ba: When did you see it?

Nam: I saw it three months ago.

Loan: We haven't had a vacation since last year.

Chi: Why not?

Loan: My parents have been very busy since then.

Nga: Have you heard the news about Nam?

Mai: No. What happenedr?

Nga: He had an accident. He was jogging. He suddenly fell and broke his leg.

Sung: Has the plane arrived yet?

Clerk: Yes, it has.

Sung: When did it arrive?

Clerk: It arrived at the airport two hours ago. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top