Skills 2 - Unit 8 - Tiếng anh 9 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 920 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Skills 2 - Unit 8 - Tiếng anh 9 thí điểm.

 

SKILLS 2 - UNIT 8 - TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM

Listening

1    Work in pairs. Is tourism important to Viet Nam? Give at least one reason.

( Làm việc theo cặp. Ngành du lịch có quan trọng với Việt Nam không? Cho ít nhất một lý do.)

2 Listen to the lecture and tick (V) true (T) or false (F).

( Nghe bài diễn thuyết và đánh dấu đúng hoặc sai)

1. Tourism plays an important part in the development of many nations.

(Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của nhiều quốc gia)

2. Modern transport promotes tourism.

(Giao thông hiện đại thúc đẩy ngành du lịch)

3. Tourism depends on the income of a country.

(Ngành du lịch phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia)

4. People's lives get better with the development of tourism.

(Cuộc sống của mọi người tốt hơn với sự phát triển của du lịch)

5. Tourism helps promote international understanding and cooperation.

(Ngành du lịch giúp thúc đẩy hiểu biết và hợp tác quốc tế)

6. Young people go to big cities to meet foreign tourists.

(Những người trẻ tuổi đi đến những thành phố lớn để gặp du khách nước ngoài)

Đáp án: 

1.T

2. T

3. F

4. T

5.T

6. F

Nội dung bài nghe:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore os promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as rra. ellers learn about the history and culture of a place, and spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can't be denied ...

3 Listen again and choose the correct answer.
( Nghe lại và chọn câu trả lời đúng)

The next part of the lecture probably continues to discuss               .

(Đoạn tiếp theo của bài diễn thuyết có thể tiếp tục thảo luận về.............)

A. other benefits of tourism( những lợi ích khác của ngành du lịch)

B. the tourism industry in Viet Nam( ngành du lịch ở Việt Nam)

C. the negative effects of tourism( những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch)

Đáp án: C

Writing

4    Work in groups. Talk about the negative  effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful to you.

( Làm việc theo nhóm. Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những ý tưởng sau đây có thể giúp ích cho bạn)

-     Natural environment is damaged.( Môi trường thiên nhiên bị phá hủy)

-     Natural beauty is spoiled.( Vẻ đẹp thiên nhiên bị thiệt hại)

-     Traditional ways of life are affected.( Lối sống truyền thống bị ảnh hưởng)

-     Social problems may arise.( Những vấn đề xã hội có thể phát sinh)

5    Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about  it. Make sure you use the right connectors.

(Chọn một ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đã thảo luận ở trên và viết một đoạn văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp)

First/Firstly/The first.. ./One of the... Second/Secondly/Another...

Third/Thirdly/Furthermore/In addition...

Đáp án:

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities and towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism isthe destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and by visitors' activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top