Đề thi chọn vào lớp 6 tiếng anh chuẩn

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 3842 

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi chọn vào lớp 6 Tiếng Anh chuẩn.

 

ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 6 TIẾNG ANH CHUẨN TRƯỜNG THCS LÊ LỢI NĂM 2014

PHÒNG GD-ĐT QUY NHƠN                    ĐỀ THI CHỌN HS VÀO LỚP 6 TIẾNG ANH CHUẨN

       TRƯỜNG THCS LÊ LỢI                                    Năm học : 2013 - 2014

                                                                  Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian gian đề )

I.Choose the most  suitable word  or group words by circling the letter A, B, C or D  :
1.What . . . .    . . . names ? – They’re  Mai and Nga . 
A.  are / their              B. is / your            C. are / they             D. Both (A) and (C)
2.Who are they ? - They  . . . . . . . my classmates .
A.  be                            B. is                          C. am                          D. are
3.There  are. . . . . . . . . ……….. students in my school this school year.
A. nine hundred  and ninety-nine
B. nine hundreds and ninety-nine
C. nine hundred ninety-nine
D. nine hundred and ninety-nines
4.How . . . . . … you ? I am twelve years old .
A. are                          B. old are                C. is                            D. old is
5.What ………..they………….. ? – They’re doctors .
A. do / do                 B.  does / do          C. do / does             D. does / does
6.What is this ?   This is . . . . . . . . . eraser. 
A. a                             B. the                        C. an                           D.  Ø  
7.Is this your class ? -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A. No, that’s a house
B. This is my class  
C. No , that’s my class
D. No, this is a class
8.I am ………………… brother.
A. my                          B. her                         C. he                         D. you
9. Where………… he ……….  ?
A. do / live                B. does / lives       C. do / lives            D. does / live
10.We live ………………Le Loi street………QuyNhonCity
A. on / in                   B. at   / in                 C. in  / in                   D. to /in
11.How many………………. there in your school?
A. student -  is         B. students - are   C. students -  is     D. are -  students
12.Which word has  the final sound /s /.
A.  armchairs            B. names                  C. thanks                  D. erasers
 II. Match the questions in  column A with  the answers in column B    

(A) (B)  
1.Who is that ? a.They are telephones 1 + 
2.How many stools are there ? b.No, he isn't . 2 +
3.Waht are these ? c.It's my sister, Mary. 3 +
4.Is that your teacher ? d.Yes, they are 4 +
5.Are those your desks ? e.There are four. 5 +
6.What is that ? f.It's television. 6 +

III. Read the passage and answer the questions :
        This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is my mother. She’s 35. She’s a doctor, too.   These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re students.
1. How many people are there in his family? ……………………………..…………………
2. How old is his father?……………………………..……………………………………….
3. What does his mother do?……………………………..…………………………………..
4. How old is his brother and his sister?……………………………..…………………….… 
IV.  Write the questions.
1. ………………………………………?              -  I am eleven years old.
2………………………………………  .?             - There are four people in my family.
3. ……………………………………….?             -  My father is an architect.
4. ……………………………………….?             - They are armchairs.
5. ……………………………………….?             - No, it isn’t a pen. It’s a pencil.
6. ………………………………………?              - My father’s name is Hoang. 
V. Change the following sentences into plural.
1. This couch is old                              → ……………………………..…………………………………
2. That  is Lan’s school bag.                 → ……………………………..…………………………………
3. There is an eraser in my box.           →……………………………..……………………………………
4. the student is in the classroom         → ……………………………..…………………………………
5. What is that? It’s a pen.                   → ……………………………..……………………………………
6.  It is a stereo.                                 → ……………………………..……………………………………VI.  Make questions for underlined words :

1. Tom’s brother is twenty-two years old ?    → ……………………………..……………………………
2. There is a couch in the room.                     → ……………………………..……………………………
3. Hung lives in the city.                                → ……………………………..…………………………….
4. Thu’s father is an engineer.                        → ……………………………...........................

 

 


 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 6 đánh giá
3.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top