Đề thi hết kỳ I anh 6 - THCS Phan Châu Trinh

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 3510 

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi hết học kỳ I môn Tiếng anh lớp 6 - THCS Phan Châu Trinh.

 

PHÒNG GD & ĐT  HUYỆN PHÚ NINH                          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS  PHAN CHÂU TRINH                       NĂM  HỌC 2015 – 2016

                                                                                              MÔN: Tiếng Anh – Lớp 6

                                                                            Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

A. LISTENING ( 2 ms)

I. Listen and write the missing words.(1m)

Phong’s school is in the (1)…………….. .

It is  small. There are (2)……….. classrooms.

There are  four hundred students in the school.

Thu’s school is in the  city.

It is (3)………….. There are twenty classrooms.

There are (4) …………………students in the school.

 

B.LANGUAGE & GRAMMAR (3.0 ms)

I. Choose the word which is pronounced differently from the others (1m)

(Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác với các từ trong nhóm.)

1.      A. door                 B. book                C. look                 D. cook      

2.      A. bus                   B. museum           C. drug                D. lunch     

3.      A. house               B. about               C. country            D. our

4.      A.. washes            B. brushes            C. watches            D. lives

II. Choose the words that is different from the rest in each group.(0,5 m) Tìm từ khác loại.

5.       A. history             B. English            C. literature                             D. timetable

6.       A. evening            B. morning          C. homework                          D. afternoon

III. Choose the best answer.(1,5 ms)      Khoanh tròn đáp án đúng nhất

7. My children have breakfast _________ six thirty.

A. in                               B. on                              C. the                             D. at 

8. His father is a doctor. He works in a _____________.

A. hospital                     B. bookstore                   C. bakery                       D. factory

9. We have English _______ Monday.

A. at                     B. in                               C. on                              D. the

10. The bakery is next ________ the bookstore and the police station.

A. near                 B. to                     C. at                      D. in

11. Ba _____________lunch at school.

A. does                 B. eat                    C. have                D. has

12. There ______________tall trees behind our house.

A. is                     B. are.                  C. am                   D. the

C. READING (2 ms)

Read the passage carefully, then do exercises below:

Hi, my name is Ha. I’m a student. I get up at half past five. I take a shower. And get dressed. I have breakfast, then I leave the house at half past six. The school is near my house, so I walk. Classes start at seven and end at half past eleven. I go home and have lunch at twelve o’clock.  

ITrue or False statements: (1m)   Điền True (T) nếu đúng hoặc False (F) nếu sai

          1. Ha’school is near his house                  ............................

          2. He has lunch at half past eleven           ............................  

II. Answer the questions: (1m)   Trả lời câu hỏi

           3. What time does Ha get up? ...............................................................................................

           4. Does he go home at twelve? ..................................................................................

D.WRITING (3ms)

I. Arrange the following sentences to make the meaningful sentences: (2ms)

                (Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu hoàn chỉnh)

     1. To / right / the/ of/ house./the /  There/ well/is/a.

            .............................................................................................................

     2.  bed  / to /  She /  ten /  at /  o’clock / goes.  

           ...............................................................................................................

II. Make question for under lined words. (1m)(Đặt câu hỏi cho phần gạch chân)

     3. It is six o’clock

          …………………………………………………………….

    4. The yard is in front of the house.

          …………………………………………………………….. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 6 đánh giá
3 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top