Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh THCS Kim Thư

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 3736 

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS Kim Thư, Hà Nội năm học 2014 2015 do Thcs.daytot.vn sưu tầm cho các em tham khảo cùng ôn luyện.

 

 

I. Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác so với các từ còn lại (2 x 0,25 = 0,5 mk)

1. A.people                    B. television                 C. pencil                    D. stereo

2. A. watches                  B. fixes                       C. washes               D. goes

 

II. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống (10 x 0,25 = 2,5 mks)

 

1. How many ......... does it have? – It has 2 floors.

A. floors                B. schools            C. students               D. classes

2. I do ......... homework every afternoon.

A. their                   B. his                   C. her                D. my

3. Which .................are you in? - 6A

A. grade                    B. class                  C. school                D. floor

4. After school, Lan ...........................

A. listens to music                      C. listen to the music

B. listen to music                        D. listens to the music

5. We live .................the country.

A. near                    B. at                       C. in                               D. on

6. What are those? - ..............

A. They are a trees.                     C. It is trees.

B. They are trees.                       D. It is a tree.

7. Classes end at ..................

A. a quarter past eleven                             C. eleven past quarter

B. quarter past an eleven                           D. eleven past a quarter

8. The police station is ............... the restaurant.

A. opposite                    B. near                     C. next                            D. in front

9. We have literature ............8.40...................9.25.

A. at ......at                       C. at ......and at

B. at ......to                         D. from ......to

10. Does she .................her face?

A. washs                      B. washes                         C. wash                 D. is wash

 

III. Hãy chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn (2 x 1,0 = 2 mks)

 

1.Mai and Lan play soccer in the afternoon.

.........................................................

2. Her teacher listens to music every day.

.........................................................

 

IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (6 x 0,5 = 3mks)

 

Namis a student. He's in grade six. Every morning, he gets up at half past five. He brushes his teeth atfive forty-five, washes his face and gets dressed, and then he has his big breakfast atsix o'clock. He goes to school atsix thirty.Nam's school is small. It has two floors andNam's classroom is on the second floor.

1. What doesNamdo?

......................................................................................................

2. Which grade is he in?

....................................................................................................

3. What time doesNambrush his teeth?

.....................................................................................................

4. IsNam's school big?

......................................................................................................

5. DoesNamgo to school atsix thirty?

.....................................................................................................

6. How many floors does his school have?

.......................................................................................................

 

V. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh (4 x 0,5 = 2mks)

 

1. lives / he / the / in / city.

...............................................................................................................

2. Lan / up / gets / six / at.

...............................................................................................................

3. near / bakery / the / is / my house.

...............................................................................................................

4. windows / six / are / in / classroom / there / my.

.........................................................................................

 

Đáp án đề thi giữa học kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng anh trường THCS Kim Thư năm 2014

 

I. Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác so với các từ còn lại (2 x 0,25 = 0,5 mk)

 

1 - A 2 - D

 

II. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống (10 x 0,25 = 2,5 mks)

 

1 - A 2 - D 3 - B 4 - D 5 - C

6 - B 7 - A 8 - B 9 - D 10 - C

 

III. Hãy chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn (2 x 1,0 = 2 mks)

 

1. ( - ) Mai and Lan don't play soccer in the afternoon.

( ? ) Do Mai and Lan play soccer in the afternoon?

2. ( - ) Her teacher doesn't listen to music every day.

( ? ) Does her teacher listen to music every day?

 

IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (6 x 0,5 = 3mks)

 

1.He is a student.

2.He is in grade six.

3.He brushes his teeth at five forty – five.

4.No, it isn't.

5.Yes, he does.

6.His school has two floors.

 

V. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh (4 x 0,5 = 2mks)

 

1. He lives in the country.

2. Lan gets up at six.

3. My house is near the bakery.

4. There are six windows in my classroom.


 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top