Đề thi học kỳ I anh 6-THCS Sơn Thành

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 2088 

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi hết học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 THCS Sơn Thành.

 

TRƯỜNG THCS SƠN THÀNH

HỌ & TÊN HS:..................................

LỚP : 6…..

KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP: 6

THỜI GIAN: 60phút (Không kể thời gian giao đề)

PART I. LISTENING (1 pt) 

Listen and choose the words you hear by circling A, B, C or D.

1. A. museum                        B. stadium                 C. temple                   D. hospital

2. A. restaurant                     B. store                       C. bookstore              D. factory

3. A. park                               B. river                       C. lake                        D. yard

4. A. hotel                              B. house                     C. street                      D. tree       

PART II. PHONETICS (1 pt)

I. Choose the word which has different pronunciation by circling A, B, C or D.

1. A. bed                                B. decide                    C. get                          D. general

2. A. soon                              B. fool                        C. zoo                         D. door

PART III. LANGUAGE FOCUS (2pts)

I. Choose the best answer by circling A, B, C or D. (1pt)

1.  He  ........... a doctor so he works in a hospital.

A. am                                      B. are                          C. is                            D. be

2. I get up .............. 5 o’clock.

 A. on                                      B. at                            C. in                          D. to

 3. Is your house big? Yes,....................

A. it is not                              B. is it                         C. it is                       D. is it not   

4. There are two ...........................in my village.

A. river                                   B. riveres                   C. lake                      D. rivers

II. Give the correct verbs. (1pt)

1. He (be).................................a nurse.

2. Lan (go)................................to school by bus.

3. We (live).................................................in Viet Nam.

4. They (be)...............................happy because they get good grades at Math.

PART IV. READING (2pts)

Read the passage and do the following tasks.

      Hi. My name is Hoang. I’m a student. I get up at half past five. I take a shower and get dressed. I have breakfast then I leave the house at half past six. The school is near my house, so I walk. Classes start at seven and end at half past eleven. I walk home and have lunch at twelve o’clock. 

I. Choose True or False. (1pt)

1. Hoang is a student........................

2. He leaves the house at half past six.....................

3. The school is far his house........................

4. He has lunch at eleven o’clock...................

II. Answer the questions: (1pt)

1. What time does Hoang get up?

................................................................................

2. Does he walk to school?

.................................................................................................

PART V. WRITING (2pts)

I. Arrange the words in order to become a full sentences. (1pt)

1. bus./ She/ to/ by/ goes/ school/

.............................................................................................

2. works/ a/ Hung’s father/ in/ ./hospital

........................................................................................

3. When/ have/ English?/ do/ you/

..........................................................................................

4. has/ hair./ She/ black/

..............................................................................................

II. Rewrite the following sentences without changing the meaning. (1pt)

1. He is Lam

His name...............................................................

2. Her eyes are blue.                                                                                                          

She has..........................................


 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top