Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


Practice - My Day - Unit 5 - Tiếng anh 6

Practice - My Day - Unit 5 - Tiếng anh 6
DAYTOT gửi tới các em phần dịch và hướng dẫn thực hành phần Practice - My day - Unit 5 - Tiếng anh 6.

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE - MY DAY - UNIT 5 - TIẾNG ANH 6

1. Listen and repeat. Then practise with a partner. (Nghe và lặp lại sau. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn học)

a.- Every day, I get up at six. (Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ.)

- Every morning, I go to school. (Mỗi sáng tôi đi học.)

- Every afternoon, I play games. (Mỗi trưa tôi chơi trò chơi.)

- Every evening, I do my homework. (Mỗi tối tôi làm bài tập ở nhà.)

b.- Every day, Nga gets up at six. (Mỗi ngày, Nga thức dậy lúc 6 giờ.)

- She goes to school. (Chị ấy đi học.)

- She plays games. (Chị ấy chơi trò chơi.)

- She does her homework. (Chị ấy làm bài tập ở nhà.)

2. Look at Exercise A1 againAsk and answer with a partner. (Xem lại Bài tập A1. Hỏi và trả lời với một bạn cùng học.)

a. What does Nga do every day?

- Every day she gets up at six.

b. What does she do every morning?

- Every morning, she goes to school.

c. What does she do every afternoon?

- Every afternoon, she plays games.

d. What does she do every evening?

- Every evening, she does her homework.

3. Listen and repeatThen practise the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)    

What do you do after school? (Bạn làm gì sau buổi học?)

a. - I watch television. (Tôi xem truyền hình)

- I do the housework. (Tôi làm việc nhà)

- I listen to music. (Tôi nghe nhạc)

- I read. (Tôi đọc sách)

b. - Ba watches television. (Ba xem truyền hình)

- Lan does the housework. (Lan làm việc nhà)

- Nam listens to music. (Nam đang nghe nhạc)

- Thu reads. (Thu đọc sách)

4. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào tập bài tập của em.)

a. What does Lan do after school?

- She does the housework.

b. What does Ba do after school?

- Ba watches television.

c. What does Thu do after school?

- Thu reads.

d. What does Nam do after school?

- Nam (He) listens to music.

5. Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

Ba: What do you and Nga do after school?

Lan: We play volleyball.

Ba: What do Thu and Vui do?

Lan: They play soccer.

Ba: Do girls play soccer?

Lan: Yes, They do.

Ba: Do you play soccer?

Lan: No, I don't.

Ba: Does Nga play soccer? 

Lan: No, she doesn't.

Dịch bài:

Ba: Bạn và Nga làm gì sau buổi học?

Lan: Chúng tôi chơi bóng chuyền.

Ba: Thu và Vui làm gì?

Lan: Họ chơi bóng đá.

Ba: Những bạn con gái có chơi bóng đá không?

Lan: Vâng, có.

Ba: Bạn có chơi bóng đá không?

Lan: Không, tôi không chơi.

Ba: Nga có Chơi bóng đá không?

Lan: Không, chị ấy không chơi.

6. Listen and answer. Say “Yes, I do”, or “No, I don’t”. (Lắng nghe và trả lời. Nói “Yes, I do”, hoặc “No, I don’t”.)

a) Do you play sports?

b) Do you watch television?

c) Do you do the housework?

d) Do you play volleyball?

e) Do you listen to music?

f) Do you read?

g) Do you do your homework?

Trả lời:

a. Yes, I do.

b. Yes, I do.

c. Yes, I do.

d.No, I don’t.

e. No, I don’t.

f. Yes, I do.

g. Yes, I do. 

Top