banner ngang2 8

Thuật ngữ môn toán lớp 7

Tổng hợp thuật ngữ môn toán trong chương trình lớp 7.

Thuật ngữ số hữu tỉ

Thuật ngữ số hữu tỉ

Bài viết đã trình bày định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và cách so sánh hai số hữu tỉ

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top