banner ngang2 8

Thuật ngữ môn toán lớp 9

Tổng hợp thuật ngữ môn toán trong chương trình lớp 9.

Thuật ngữ hình thang

Thuật ngữ hình thang

trình bày định nghĩa, tính chất của hình thang, một vài dạng đặc biệt của hình thang. Cách tính chu vi và diện tích của hình thang

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top