banner ngang2 8

Thuật ngữ môn toán lớp 6.

Tổng hợp thuật ngữ môn toán trong chương trình lớp 6.

Thuật ngữ ước

Thuật ngữ ước

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ ước trong chương trình Toán 6

Tính chất chia hết của một tổng

Tính chất chia hết của một tổng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tính chất chia hết của một tổng trong chương trình toán 6

thuật ngữ lũy thừa

thuật ngữ lũy thừa

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ lũy thừa trong chương trình toán 6

Thuật ngữ phần tử của tập hợp

Thuật ngữ phần tử của tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ phần tử của tập hợp trong chương trình toán 6

Thuật ngữ tập hợp con

Thuật ngữ tập hợp con

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp con trong chương trình toán 6

thuật ngữ tập hợp

thuật ngữ tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp trong chương trình toán 6

thuật ngữ đơn thức

thuật ngữ đơn thức

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ đơn thức trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ lũy thừa

thuật ngữ lũy thừa

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ lũy thừa trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ tập hợp con

thuật ngữ tập hợp con

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp con trong chương trình toán 6

thuật ngữ tập hợp

thuật ngữ tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp trong hệ thống kiến thức trung học phổ thông

đường tròn

thuật ngữ đường tròn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ đường tròn trong sách giáo khoa toán 6

tam giác

thuật ngữ tam giác

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tam giác trong hệ thống Toán học Trung học Cơ sở.

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top